Проект JOBS
          Проект"Урбанизация
          и социално
          подпомагане ..."
      
                                             

Министерство на труда и социалната политика
Програма на ООН за развитие

———————————————————————
Проект" Урбанизация и социално подпомагане на райони с преобладаващо малцинствено население"


       Проект" Урбанизация и социално подпомагане на райони с преобладаващо малцинствено население", осъществяван по националната програма ФАР 2002,е насочен пряко към решаването на социално -икономическите проблеми на етническите малцинства ,и най-вече на тези,свързани с бедността и безработицата.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
  • Поощряване на социалната и икономическа интеграция на граждани от малцинствен произход в неравностойно положение
  • Подобряване на условията на живот на граждани от етническите малцинства и техния достъп до обществени услуги
  • Насърчаване на добри междуетнически взаимоотношения
ЦЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ЧРЕЗ
  • Изграждане и усъвършенстване на техническата и социалната инфраструктура в райони с преобладаващо малцинствено население
  • Осъществяване на схема за активно професионално обучение и временна заетост за безработни от етническите малцинства
  • Пилотна инициатива за подкрепа на предприемачеството сред етническите малцинства
КЪДЕ И КОГА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОЕКТА ?
  • Проекта стартира през юни 2003 год. и ще приключи на 30 ноември 2006 год.
  • Проекта се реализира в шест общини, а именно-Пазарджик, Стара Загора, Лом,Омуртаг, Дулово и Венец
  • Общините ,в които проекта се осъществява ,бяха подбрани сред 110 общини от цялата страна , изявили желание за участие в проекта
КОИ СА ОСНОВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТА?
І. СТРОИТЕЛСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛНИ ПРОФЕСИИ НА БЕЗРАБОТНИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА.
ІІІ. СЪЗДАВАНЕ НА СТАБИЛНА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

Третия компонент се осъществява в сътрудничество с два проекта на МТСП,а именно:
- "Гаранционен фонд за микрокредитиране"- правителствена схема за микрокредитиране и гарантиране на кредитите.
- " Заетост чрез подкрепа на бизнеса"( JOBS)-съвместен проект на ПРООН и Министерството на труда и социалната политика. Център за бизнес и информация- Велинград ще предоставя услуги за граждани от етническите малцинства в Пазарджик.

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

> Европейски съюз
> Програма на ООН за развитие
> Национален съвет по етническите и демографски въпроси към МС на Република България.

ФИНАНСИРАНЕ

Проекта е финансиран по програма ФАР на Европейския Съюз и съфинансиран от Правителството на Република България и ПРООН.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

> Строителство и инфраструктура
> Подкрепа на бизнеса
> Професионално обучение
> Заетост
Целта на проекта е да подобри условията на живот, да създаде трудова заетост и да насърчи социалната интеграция в райони с преобладаващо малцинствено население.

За повече информация : www.jobs-bg.org

 

НАЧАЛО   E-mail