Проект JOBS 
      
                                             

Министерство на труда и социалната политика
Програма на ООН за развитие

———————————————————————
Проект: "Заетост чрез подкрепа на бизнеса"


       Проектът "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS) демонстрира лесно приложим модел за стимулиране и създаване на микро и малки предприятия. JOBS се изпълнява в 40 общини в България, в това число и Община Велинград. В рамките на проекта JOBS е изградена устойчива мрежа от 37 бизнесцентъра, включително 13 бизнесинкубатора, 3 информационни бизнесцентъра и 5 изнесени офиси на бизнес центрове. Предлаганите от тях услуги помагат на частния бизнес да стъпи на крака и да укрепне.

Стратегия на проекта
 • Подкрепа за развитието на микро и малки предприятия и селскостопански производители в селските райони
 • Насърчаване на заетостта и ускоряване на икономическото развитие
 • Стимулиране на предприемачеството
 • Повишаване и развитие на капацитета на държавния, частния и неправителствения сектор
Целеви групи
 • Безработни
 • Действащи микро и малки предприятия
 • Производители на селскостопанска продукция за собствено потребление с предприемачески потенциал.
 • Представители на рисковите групи на пазара на труда
 • Институции на местно ниво - държавни, частни, неправителствени организации
Сектори във фокус

В резултат на пазарни проучвания и анализи JOBS акцентира своята дейност върху маркетинга и развитието на бизнеса в 6 приоритетни сектора, високо конкурентни на международния пазар:

 • облекла и текстил
 • производство на билки и подправки
 • алтернативно земеделие
 • дървообработване и мебелна промишленост
 • туризъм
 • занаяти
Финансови механизми
    Действат към всеки бизнесцентър

Финансов лизинг
/ за закупуване на машини, оборудване, транспортни средства и земеделска техника /

Схема I.

   • Максимален размер - 25 000 лева
   • Гратисен период - плаващ до шест месеца
   • Максимален срок за погасяване - до 36 месеца
   • Първоначална вноска - 20 на сто от стойността на закупеното оборудване
   • Изплащането се извършва на равни месечни вноски
   • Лихвен процент : ОЛП + 10.

Схема II.
    
/започнете с лизинг ако сте безработен/

   • Максимален размер - 5 000 лева
   • Гратисен период -плаващ до шест месеца
   • Максимален срок за погасяване - до 48 месеца
   • Първоначална вноска - 10 на сто от стойността на закупеното оборудване
   • Изплащането се извършва на равни месечни вноски
   • Лихвен процент : ОЛП + 10.

 

За повече информация : www.jobs-bg.org

 

НАЧАЛО   E-mail