Проект JOBS
           Проект "Планинска
             екоцелувка"
      
                                             

Британско Министерство на околната среда, храните и селските въпроси DEFRA
Британско посолство в България

———————————————————————
Проект "Планинска екоцелувка"

       Проект "Планинска екоцелувка" търси решение на проблема, за намаляване равнището на безработица сред жени от етнически и религиозни малцинства, социално слаби жени, чрез оползотворяване на наличните ресурси от диворастящи плодове, които са с високо качество и изключително чисти от екологична гледна точка.

Цел на проекта

       Разработване на нови схеми за намаляване на бедността чрез екологосъобразно оползотворяване на налични природни ресурси от диворастящ плодове и гъби.
             Подцели :

 • Създаване на учебно-производствен център за технологии за преработка на диворастящи плодове и гъби
 • Стимулиране стартирането на собствен бизнес от жени в събиране и преработване на диворастящи плодове и гъби , като екологично чисто производство
 • Придобиване на умения и знания на социално слаби деца под формата на СИП в СОУ
Целеви групи
 • Жени от етнически и религиозни малцинства (роми, власи и българомохамедани)
 • Социално слаби жени
 • Социално слаби деца
Основни дейности по проекта
 • Ремонт и оборудване на учебно-производствен център за технологии за преработка на диворастящи плодове (ягоди, малини, къпини, черна и червена боровинка) и консервиране на гъби.
 • Обучение на целевите групи по екологосъобразно събиране на диворастящи плодове и гъби
 • Разработване на мостри от сладка от диворастящи плодове и консервирани гъби, разработване на маркетингова стратегия за реализация на екологично чисти сладка от диворастящи плодове и консерви от гъби
 • Екосертификация на находища от диворастящи плодове и гъби и тяхната преработка
 • Изграждане на организационна схема за изкупуване на диворастящи плодове и гъби
 • Стартиране на микропроизводство на сладка от диворастящи плодове и консерви от гъби
 • Подбор и провеждане на обучение по събиране и преработка на диворастящи плодове
Очаквани резултати
 • Осигурена заетост на 60 жени от малките населени места в общините Велинград и Ракитово.
 • Сертифицирани за биологично производство, определени полета с плодове
 • Разработени и приложени подобрени технологии за производство на сладка
 • Ограничено безразборното събиране и унищожаване на ценни диворастящи видове
 • По-пълно екологосъобразно оползотворяване на наличните ресурси от диворастящи плодове и гъби на територията на двете общини
 • Създаден учебно-производствен център за обучения и разработване на нови ибнтересни за клиента продукти
Партньори по проекта
 • Община Велинград
 • СОУ "Васил Левски", Велинград
 • Техникум по горско стопанство"Христо Ботев" Велинград

За повече информация:
4600 Велинград, ул. Васил Априлов 5
тел: (+359 359) 516 67
факс: (+359 359) 512 67
E-mail:biostart@cbivel.org

WEB : http://biostart.cbivel.org

 

НАЧАЛО   E-mail