Флора и фауна
 
     
      
                                               
     Флора и фауна
Велинградска община е уникална с голямото видово разнообразие на флористичния състав от дървесни, храстови и тревни видове поради оптималното съчетаване на растежните им изисквания с условията на месторастежа. В района растат 29 вида растения защитени от Закона за защита на природата. Застрашени от изчезване видове са: беладона, зърнестец, червен кантарион, лопен, магарешки трън и др. Редки видове за района са : брекиня, бяла мура, гръмотрън, кисел трън, смрадлика.

Тук са едни от най – хубавите иглолистни гори. Основни видове в горския фонд са смърч, бор - бял и черен, ела, обикновен бук, зимен дъб, бял дъб и др.

Високо в планината над 700 м. надморска височина преобладават гори от обикновен горун, черен бор, мизийски бук, воден габър, по-малко са от обикновен габър или смесени гори от тези видове с участието на мъждрян, планински ясен, планински явор и др.

На територията на Велинградски район се намират:

     Защитени природни местности

Валявиците - намира се в района на УОГС - Юндола.

Рогачици - намира се в района на УОГС – Юндола.

Черновец - намира се в района на УОГС – Юндола.

Меандри на р. Рибна – намира се в района на ГС – Чехльово и е най – красивият и привлекателен кът на меандриращата част на р. Рибна в местността Каратепе.

Клептуза - носи името си от карстовия извор в подножието на защитената местност. Освен с карстовия извор местността е забележителна и с прекрасните насаждения от черен бор на възраст от 100 до 150 години, които са едни от най – хубавите в страната ни.

      Природни забележителности

Филибийска поляна /Лалетата/ - намира се в района на УОГС – Юндола. Запазено е находището на планинският божур /Trollius europaeus L./.

Пашови скали – намира се в района на УОГС – Юндола и представлява красив скален масив, от който се наблюдава голяма част от Родопите.

Пещера Лепеница - образувана в протерозойски мрамори, с двуетажни галерии, с подземна река и езера, с дължина 1525 м.

Големият завой – намира се в района на ГС – Велинград

Суха Лъка /м. Търли/ - намира се в района на ГС – Чехльово.

Жабата – представлява скален феномен с формата на жаба.

Побит камък - намира се в района на ГС – Селище, до село Побит камък. По своята форма, феноменалния камък прилича на известните руски матрьошки.
Във Велинградския район са обявени 17 вековни дървета - цер, бук, обикновен смърч, смърч, бяла мура, на възраст от 130 до 500 години.

      Животинският свят:

В планинските райони се срещат сърна, елен благороден /Cervus elaphus/, вълк /Canis lupus/, лисица, таралеж, къртица, невестулка, пор, дива свиня, дива коза /Rupicapra rupicapra/, дива котка, заек сив /Lepus europeus/, мечка кафява /Ursus arctos/, кълвачи, скален орел, сокол, ястреб, глухар /Tetrao urogallis/, скална яребица, сойки, гълъби, гривеци и др. Във Велинградската община са проучени 133 вида защитени животни, от които 101 вида са птици.

Защитени животни са : бозайници - видра /Lutra lutra/, невестулка /Mustela nivalis/, таралеж /Erinaceris romanicus/, птици- лещарка /Tetrastes bonasia/, калугерица /Vanelus vdnelus/, кукувица /Cuculus canorus/, козодой /Caprimulgus europeas/, видовете на разреди Кълвачови /Piciformes/, Щъркелови /Ciconiformes/, Сови /Strigiformes/, Дневни грабливи птици /Falconiformes/, видовете на подразред Пойни врабчови /Ursus arctos/.

 

НАЧАЛО   E-mail